PAGPATAY NG KURYENTE PARA SA KALIGTASAN NG PUBLIKO

Ano ang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko?

Para mapanatiling ligtas ang mga komunidad, baka kailanganing patayin ang kuryente ng iyong lokal na kumpanya ng kuryente sa panahon ng napakasamang panahon o kondisyon ng wildfire. Ito ay tinatawag na Public Safety Power Shutoff.

MAG-SIGN UP PARA SA MGA ALERTO:

Ano ang dapat kong gawin para paghandaan ang PSPS?

Dahil sa epekto ng pagbabago ng klima, mas tumatagal at mas tumitindi ang wildfire season sa California na inilalagay sa panganib ang mga tahanan, buhay at ekonomiya natin. Kaya mahalagang paghandaan ang paunang planong pang-emergency kung sakaling apektado ang pamilya mo ng power shutoff – o anumang iba pang emergency.

Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na magagawa mo para tumulong sa paghanda para sa panahon ng wildfire at mga Public Safety Power Shutoff:

Tiyaking may-kaalaman ka sa lahat ng naaangkop na mga gabay pangkaligtasan at mga tagubilin ng gumawa para sa backup na pinagkukunan ng kuryente o iba pang supply ng emergency kit. Mahalagang huwag isapanganib ang sarili mo o pamilya mo sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na ito nang hindi tama.

Paano kung umaasa ako sa kuryente para sa aming medical device?

Sa panahon ng Public Safety Power Shutoff, papatayan ng kuryente ang LAHAT ng mga customer na sinilbihan ng apektadong linya ng kuryente. Kung umaasa ka sa de-kuryente o ginagamitan ng bateryang mga teknolohiyang medikal tulad ng mga makinang pampaghinga, de-kuryenteng wheelchair o scooter, at home oxygen o dialysis, mahalagang magtakda ka ng plano para sa matagal na pagkawala ng kuryente. Dapat kabilang sa plano mo ang sumusunod:

Panatilihing mayroong mga numero ng teleponong pang-emergency

Kahaliling lugar na mapupuntahan ninyo

Tiyaking alam ng iyong kumpanya ng kuryente ang tungkol sa medical device mo

Isaalang-alang ang ligtas na backup power source, tulad ng generator o hindi napuputol na suplay ng kuryente

Gumawa ng listahan ng maraming tao na maaaring hingian ng tulong na may alam kung paano paganahin ang mga kagamitan at backup system

Ang mga residenteng customer na may espesyal na pangangailangan sa kuryente dahil sa kuwalipikado na kondisyong pampaggamot ay dapat mag-signup para sa Medical Baseline Program sa pamamagitan ng kanilang kumpanya ng kuryente. Karagdagan sa mababang singil sa buwanang bayarin sa kuryente, makatutulong ang programang ito sa paglalaan ng karagdagang mga abiso nang pauna sa Public Safety Power Shutoff.

Ano ang maaasahan ko kung ang magaganap ang Public Safety Power Shutoff?

Kung kinakailangan ang Public Safety Power Shutoff dahil sa masasamang kalagayan, maaari mong asahan ang:

Kailangan magaganap ang Public Safety Power Shutoff?

Magkakaiba ang bawat kalagayan. Magpapasya ang iyong lokal na kumpanya ng kuryente na putulin ang kuryente sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kalagayan ng panganib ng local na sunog sa buong California at isasaalang-alang nang sama-sama ang panahon at mga salik pangkapaligiran. Maaaring kabilang dito, ngunit hindi lamang ang

Malalakas na hangin at bugso ng hangin

Mababang antas ng kahalumigmigan

Pagkatuyo ng mga halaman na nagsisilbing panggatong sa wildfire

Panganib ng sunog sa imprastrukturang de-kuryente

Napapanahong mga obserbasyon ng mga eksperto

Ang Red Flag Warning [babalang panganib ng wildfire] na dineklara ng National Weather Service

Gaano katagal bago maibalik ang kuryente?

Mananatiling walang kuryente hangga’t nagbabanta ng sunog ang masama at mapanganib na mga kalagayan ng panahon. Pagkatapos ng Public Safety Power Shutoff, ang iyong kumpanya ng kuryente ay magsusuri at magkukumpuni ng mga linya ng kuryente at kagamitan upang ligtas na maibalik ang kuryente.

Depende sa kalalaan ng panahon at iba pang mga salik, maaaring tumagal ang pagkawala ng kuryente nang ilang oras o maraming araw – kaya mahalagang magkaroon kayo ng pamilya mo ng planong pang-emergency.

Karagdagang Mga Resource ng Kahandaan:

  • ready.gov – Impormasyon ng kahandaan sa sakuna mula sa Department of Homeland Security ng U.S.
  • readyforwildfire.org – Website ng kahandaan sa wildfire ng CAL FIRE
  • cpuc.ca.gov/wildfiresinfo – Impormasyon sa mga pagsisikap pangkaligtasan sa wildfire ng CPUC
  • caloes.ca.gov – Website ng Website ng Office of Emergency Services ng Gobernador ng California
  • cafiresafecouncil.org – Website ng California Fire Safe Council
  • noaa.gov – Website ng National Oceanic and Atmospheric Administration
  • • Para sa higit pang impormasyon sa mga abisong pang-emergency, bisitahin ang caloes.ca.gov o para sa higit pa tungkol sa wireless na babalang pang-emergency, bisitahin ang calalerts.org

Para malaman ang higit mula sa iyong lokal na kumpanya ng kuryente:

Southern California Edison (SCE) Bisitahin ang sce.com/PSPS
Sa pamamagitan ng Telepono: 1-800-655-4555

San Diego Gas & Electric Company (SDG&E)
Bisitahin ang sdge.com/wildfire-safety
Sa pamamagitan ng Telepono: 1-800-411-7343

Pacific Gas and Electric Company (PG&E)
Bisitahin ang pge.com/wildfiresafety
Sa pamamagitan ng Telepono: 1-866-743-6589